Zpracování osobních údajů

INFORMACE SOUVISEJÍCÍ SE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

v souladu s Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení”)

UNILINK Edu s.r.o.

IČ: 24276405

se sídlem: Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10, Česká republika

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 200035

webová stránka: www.unilink.cz

kontaktní osoba pro otázky ochrany osobních údajů: Klára Macíková

emailová adresa: klara@unilink.cz, telefonický kontakt: +420 734 693 278

(Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl jmenován)

(dále jen „UNILINK Edu“ nebo „my“)

 • 1.1 Pokud máte zájem, abychom Vám pomohli s řešením vysokoškolského studia ve Velké Británii a nebo Vám s ním již pomáháme, berete na vědomí, že UNILINK Edu jako správce zpracovává Vaše osobní údaje nutné pro řádný výkon své činnosti – poradenského centra pro zahraniční vysokoškolské studium (dále také jako „Osobní údaje“).
 • 1.2. Vaše Osobní údaje zpracováváme pouze pro níže uvedené účely a na základě uvedených právních základů:
  • a) plnění smlouvy (tedy naší dohody o tom, že Vám zdarma poskytneme poradenství).
 • 1.3. Osobní údaje o Vás zpřístupňujeme a předáváme v souvislosti s poskytovaným poradenstvím pro Vás těmto třetím osobám (jako zpracovatelům či příjemcům) a jen v nutném rozsahu:
  • a) spolupracujícím partnerským univerzitám ve Velké Británii;
  • b) osobám, které jsou našimi spolupracovníky, dodavateli nebo obchodními partnery v rámci plnění naší činnosti poradenského centra;
  • c) externí advokátní kanceláři;
  • d) osobám, která nám poskytují serverové, webové, cloudové nebo IT služby.
 • 1.4. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.
 • 1.5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu, kdy Vám poskytujeme poradenskou činnost nebo po dobu nezbytnou k plnění naší archivačních povinností, podle platných právních předpisů, nejdéle však 7 let od ukončení poskytování Vám poradenské činnosti.
 • 1.6. V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů (Nařízením) máte tato práva, která tímto berete na vědomí:
  • a) PRÁVO NA PŘÍSTUP k Osobním údajům u UNILINK Edu, což znamená, že nás můžete kdykoliv požádat o potvrzení, zda Osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda má právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud Osobní údaje byly získány, a zda dochází na základě zpracování Osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich Osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.
  • b) PRÁVO NA OPRAVU Osobních údajů, což znamená, že nás můžete požádat o opravu či doplnění Osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.
  • c) PRÁVO NA VÝMAZ Osobních údajů, což znamená, že musíme vymazat Vaše Osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) odvoláte souhlas (byly-li údaje poskytnuty na jeho základě) a neexistuje žádný další důvod pro zpracování (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování (iv) zpracování je protiprávní nebo (v) to ukládá zákonná povinnost.
  • d) PRÁVO NA OMEZENÍ zpracování Osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Vašich Osobních údajů, konkrétně pokud (i) popíráte přesnost Osobních údajů, (ii) zpracování je protiprávní, ale místo výmazu Osobních údajů chcete jejich zpracování pouze omezit, (iii) již Osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy ano (iv) nebo pokud Vámi byla vznesena námitka proti zpracování, můžeme mít Osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno Vaším souhlasem, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků,
  • e) PRÁVO NA PŘENOSITELNOST údajů, což znamená, že máte právo získat Vaše Osobní údaje, které jste nám poskytli se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a, je-li to technicky proveditelné, máte právo, abychom tyto údaje předali jinému správci.
  • f) PRÁVO VZNÉST NÁMITKU proti zpravování Osobních údajů, což znamená, že můžete u UNILINK Edu podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých Osobních údajů, čímž způsobíte, že Osobní údaje dále nezpracováváme, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.
  • g) PRÁVO PODAT STÍŽNOST proti zpracování Osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese: www.uoou.cz.
 • 1.7. Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem 1.6, můžete uplatnit u UNILINK Edu buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu našeho sídla, či elektronickou formou na e-mailové adrese klara@unilink.cz.
 • 1.8. Poskytnutí Osobních údajů je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění poradenské činnosti pro Vás, případně jejich poskytnutí vyžadují pro naplnění účelu právní předpisy. Důsledkem neposkytnutí údajů může být to, že Vám nebudeme moci poskytnout poradenskou činnost.
 • 1.9. Na základě zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.
 • 1.10. V případě, že budeme užívat osobní údaje k jinému účelu, než který je stanoven v této informační doložce, neprodleně Vám poskytneme informaci o tomto jiném účelu a další informace uvedené v této doložce.
 • 1.11. Tento dokument obsahující informace nabývá účinnosti ode dne 25.5.2018.